Úsekové měření rychlosti

V Novém Městě na Moravě byly instalovány v rámci zklidnění dopravy dva úseky s měřením rychlosti, na kterých městská policie kontroluje dodržování rychlosti stanovenou obecnou právní úpravou na 50 Km/h v celém úseku. Jsou to ulice Brněnská /silnice č. I/19/ a místní část Rokytno /silnice č. II/354/ v obou směrech, Uvedené úseky určila Policie ČR v souladu s § 79a zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění a jsou osazeny svislým dopravním značením IP31a „Měření rychlosti“ a IP 31b „Konec měření rychlosti“.

Rychloměry, jako měřidla, jsou ověřeny Českým metrologickým institutem pro měření rychlosti silničních vozidel při kontrole dodržování maximální povolené rychlosti. Ověřovací listy měřidel jsou k nahlédnutí zde pro ulici Brněnská a Rokytno.

Dle § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 sb., v platném znění, obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:

a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2 (…porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích …… a porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu),
b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku a
c) porušení je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, je odeslána provozovateli vozidla „Výzva k uhrazení určené částky“. Provozovatel vozidla buď určenou finanční částku zaplatí, pak je věc ukončena a není bodově ohodnocena, nebo může sdělit správnímu orgánu údaje o řidiči vozidla v době spáchání přestupku. Pokud osoba na základě poskytnutých údajů bude ztotožněna, je s ní zahájeno řízení o přestupku a řízení bude ukončeno uložením sankce za přestupek, který je bodově ohodnocen.
Formulář pro sdělení osoby řidiče.

Schéma procesního postupu.
Dle ust. § 125f odst. 6 zákona č. 361/2000 sb., v platném znění, provozovatel vozidla za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích:

a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel.

Soubory ke stažení