Městská policie informuje majitele psích miláčků

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

V poslední době stále více občanů poukazuje na volně se pohybující psy na veřejných prostranstvích města.

Město Nové Město na Moravě disponuje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Zde se v části II., čl. 4 uvádí, že je zakázáno volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích na území města a místních částech. Chovatel psa, vlastník či osoba doprovázející psa na veřejném prostranství na území města a v místních částech je povinna mít psa na vodítku. Porušením této vyhlášky může uložit strážník na místě pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Únik zvířat a volné pobíhání psů je rovněž upraveno v zákoně na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., kde se uvádí následující : Únik zvířete lze vykládat tak, že se jedná o vzdálení se zvířete ze sféry ovladatelnosti zvířete jeho chovatelem, kdy chovatel není schopen své zvíře ovládat a určovat jeho chování. Je věcí chovatele, jak zabezpečí, aby zvíře neuniklo. V důsledku úniku se zvíře stává zvířetem toulavým, kterým se podle zákona na ochranu zvířat rozumí zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele. V tomto případě hrozí riziko způsobení škody na zdraví nebo na majetku. Výše uvedené jednání chovatele je možné kvalifikovat jako přestupek dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a lze za něj uložit pokutu do 50.000 Kč. Příslušným k projednání přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 
Dotazník